Wyszukiwarka
 
Trasa - Lista
Trasa
Trasa wiedzie przez dawne założenia parkowe, na których spotkać można stanowisko czosnku siatkowatego Allium victorialis oraz ciemiężycy zielonej Veratrum lobelianum, bogatą dendroflorę z udziałem drzew rodzimych o wymiarach pomnikowych oraz gatunki egzotyczne.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa po Kamieniołomie Blachówka w Bytomiu. Na trasie można zobaczyć odsłonięcie środkowotriasowych dolomitów znajdujących się na utworach dewońskich i permskich wraz ze skamieniałościami fauny oraz formami krasu kopalnego, a także pozostałości prowadzonej w przeszłości działalności wydobywczej w postaci m.in. sztolni i korytarzy, stanowiących obecnie siedlisko nietoperzy.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa wiedzie wzdłuż zbiornika wodnego Kozłowa Góra. Zbiornik wodny cechuje się bogactwem awifauny.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa po Żabich Dołach - kompleksie stawów antropogenicznych z bogatą awifauną, niezwykle liczną populacją bączka zwyczajnego (Ixobrychus minutus).
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa wiedzie po Uroczysku Buczyna - lesie bukowym o charakterze zbliżonym do naturalnego z bogatą fauną ptaków, położonym w centrum aglomeracji.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa wiedzie po zespole wyrobisk pogórniczych z wychodniami dolomitu i niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa po rezerwacie "Segiet". Na trasie można zaobserwować dobrze zachowaną buczynę, w tym żyzną buczynę i ciepłolubną buczynę storczykową wraz z bogatą florą i fauną.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa po Pustyni Błędowskiej - największym w Europie Środkowej zwartym obszarze występowania piasków wydmowych z krajobrazem pustynnym o cennej florze i faunie, wraz z murawami piaskowymi.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa wiedzie po pozostałościach Puszczy Śląskiej – ponad 150-letnim lesie bukowym.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa spacerowa wiedzie do użytku ekologicznego w Kaletach. Zmiennowilgotna łąka trzęślicowa z udziałem rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz jedno z liczniejszych w województwie śląskim stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Trasa prowadzi nad zaporę do Jeziora Goczałkowickiego. Jezioro (zbiornik) jest jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce, wraz z otaczającymi stawami hodowlanymi z bardzo bogatą fauną ptaków wodno-błotnych, w tym jednym z największych stanowisk lęgowych ślepowrona w Polsce.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Na trasie spacerowej można zobaczyć odsłonięte formacje skalne - węglanowe utwory triasowe wraz ze skamieniałościami fauny, w tym notozaura (triasowego, drapieżnego prajaszczura wodno-lądowego), liczne struktury geologiczne i geomorfologiczne, w tym megariplemarki (faliste struktury dna dawnego morza).
więcej >>
Dodaj do planera